DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kategoria: Dokumenty

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Adres: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej,
Stara Wieś Druga 56, 23-100 Bychawa
Do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej można dojechać samodzielnie.
Na terenie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej znajduje się ogólnodostępny bezpłatny parking. Brak oznaczonego dla osób niepełnosprawnych miejsca parkingowego.
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony jezdni, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku na każdym poziomie (parter, piętro, niski parter) znajduje się korytarz.
Budynek nie posiada wind.
W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
Ewakuacja zapewniona jest z części parteru przez główne drzwi wejściowe do szkoły. Na korytarzach umieszczone są informacje o kierunkach i drogach ewakuacyjnych w formie wizualnej. W szkole opracowane są procedury ewakuacyjne oraz przeszkolono pracowników z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

 

 

 

Odsłony: 71866