Alkohol szkodzi i uzależnia...

Opublikowano: środa, 29, listopad 2017

O tym wiedzą doskonale uczestnicy konkursu profilaktycznego, który trwał w naszej szkole od
23 października do końca listopada. Przedsięwzięcie to odbyło się również we wszystkich szkołach gminy Bychawa, gdyż inicjatorem konkursu i fundatorem nagród była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pozostawiająca szkołom pełną swobodę co do organizacji i przebiegu imprezy. Celem konkursu było:

  • uświadomienie znaczenia i zakresu pojęcia „profilaktyka”,
  • zapoznanie z substancjami i środkami uzależniającymi oraz mechanizmem uzależnienia od alkoholu,
  • podnoszenie świadomości dzieci na temat negatywnych konsekwencji wynikających
    z używania środków psychoaktywnych, w szczególności alkoholu,
  • wzbogacenie zasobu słownictwa o pojęcia dotyczące problematyki alkoholowej,
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej oraz wyrażania myśli w sposób graficzny.
    24201305 1932655063651338 1628438630 o

Konkurs składał się z turniej wiedzy przeprowadzonego 21.11 w formie pisemnego testu wyboru, obowiązkowego dla wszystkich uczestników (23 dzieci z klas V- VII) i części plastycznej, polegającej na wykonaniu plakatu prezentującego problematykę profilaktyki   alkoholowej (dla chętnych spośród 23 uczestników konkursu). Plakaty oceniane były w skali punktowej, według ustalonych kryteriów. Ocena punktowa za plakat doliczana była do wyniku za test wiedzy n.t. uzależnienia od alkoholu. Suma punktów uzyskanych w obydwu kategoriach stanowiła wynik końcowy, decydujący o zajętym miejscu.
W przypadku uczniów niebiorących udziału w części plastycznej, o pozycji dziecka decydował wynik za test wiedzy. Zmagania konkursowe poprzedzone były w każdej klasie dwugodzinnymi zajęciami poświęconymi problematyce alkoholowej.

   Po sprawdzeniu testów, ocenie plakatów, komisja konkursowa w składzie: Beata Kulesza, Anna Piechocka i Grażyna Rakuś, przyznała nagrody za I, II i III miejsce, 4 wyróżnienia i 16 upominków za udział konkursie.
Oto zwycięzcy: I miejsce- Kinga Tworek, II- Piotr Łaszcz, III- Aleksandra Wizgier.
Osoby wyróżnione: Agnieszka Smolińska, Weronika Kasperek, Kinga Mróz, Patryk Woś.
Plakaty znalazły się na szkolnej wystawie, która wzbudza duże zainteresowanie uczniów i nauczycieli. Gratulacje dla autorów!!! Niektóre prace są bardzo wymowne i przejmujące. Szkoda, że tylko 10 uczestników konkursu pokusiło się o ich wykonanie.

                                                                                                         Grażyna Rakuś